Zoeken in titel en beschrijving

Voorwaarden Intramarkt


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2011.

Bij het registreren en interactief gebruik maken van Intramarkt gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden dient nauwkeurig door genomen te worden voordat u gebruik maakt van Intramarkt.

1             Definities
Intramarkt

Alle pagina’s die op de website staan van www.intramarkt.nl

Advertentie
Het aanbieden/vragen van nieuwe en tweedehands producten en/of diensten.

Adverteerder
De particulier of bedrijf die een advertentie of advertenties heeft geplaats op Intramarkt.

Gebruiker
Iedereen die geruik maakt van Intramarkt.

Bieder
Een gebruiker die een bod plaatst op een advertentie

2             Overeenkomst
Intramarkt probeert kopers en verkopers tot elkaar te brengen. Intramarkt is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

3             Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle interactieve gebruiken tussen Intramarkt en de gebruiker. Tenzij anders is overeengekomen, is de algemene voorwaarden uitgesloten

4             Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres en postcode volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.  Voor het goed functioneren van de site verzamelt intramarkt informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Intramarkt onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Intramarkt wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd. Omdat de medewerkers van Intramarkt dit voor zichzelf ook wensen, respecteert Intramarkt ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Intramarkt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld (*). Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden (*).

(*) Intramarkt levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers. U machtigt Intramarkt uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van Intramarkt rede toe is. Intramarkt verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Intramarkt heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners dan valt u onder de privacyregels van dienstverlener. Intramarkt heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u. Indien u niet wenst dat Intramarkt het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij u met klem geen gebruik te maken van Intramarkt maar een krant te kopen.

5             Gebruiksvoorwaarden
De gebruiker dient meerderjarig te zijn. De Gebruiker verklaart bij het accepteren van de algemene voorwaarden het volgende:

 • Meerderjarige gebruiker is;
 • Alle door de gebruiker verstrekte gegevens juist zijn;
 • De gebruiker zich houd aan de algemene voorwaarden.

Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Intramarkt toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen. Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Intramarkt op een andere wijze dan beschreven is op Intramarkt. Intramarkt behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Intramarkt behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van Intramarkt. Dit zal zich in ieder geval voordoen, met name in de volgende gevallen:

 • De betreffende producten zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst;
 • De producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
 • Product is in strijd met de wet- en regelgeving, waaronder verdovende - stimulerende middelen;
 • Het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • Het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
 • Het betreffende product is in meer dan één rubriek of anderszins dubbel geplaatst;
 • Het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig;
 • Advertenties die anderszins naar de mening van Intramarkt aanstootgevend zijn;
 • Er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft;
 • Het betreffende product is een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product;
 • De advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een website en/of onderneming terwijl hiervoor niet is betaald;
 • Meermalig dupliceren van eenzelfde advertentie in verschillende rubrieken en/of categoriën.

Contact advertenties gericht op sexueel contact en aanstootgevende foto’s worden permanent verwijderd.

6             Afbeeldingen
Het is mogelijk om bij een advertentie zonder extra kosten maximaal zes foto’s en/of afbeeldingen te plaatsen. Indien er foto’s en/of afbeeldingen worden geplaats mogen deze niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. De adverteerder stemt ermee in dat alle foto’s en/of afbeeldingen vrij zijn van auteursrechten. Foto’s en/of afbeeldingen die aanstootgevende beelden bevatten of voorzien zijn van sexuele content worden permanent verwijderd. Intramarkt is te allen tijde gerechtigd foto’s en/of afbeeldingen te verwijderen.

7             Aansprakelijkheid
Intramarkt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De adverteerder is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie zoals deze op Intramarkt wordt getoond.

Intramarkt bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Intramarkt is niet verantwoordelijk voor website’s die buiten het domein van Intramarkt vallen.

8             Garantie
Intramarkt garandeert niet:

 • Dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
 • Dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;
 • Dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;
 • Dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

9             Betalende diensten
Intramarkt biedt de mogelijkheid voor gebruikers om advertenties extra te promoten. Hieraan zijn in enkele gevallen kosten aan verbonden. Intramarkt geeft in geen enkele situatie garantie voor de gewenste resultaten wanneer er een betalende dienst wordt afgenomen.

Intramarkt is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaan is door het niet kunnen weergeven van een advertentie. Intramarkt keert in geen enkele gevallen restitutie uit.

10           Vrijwaring
De adverteerder vrijwaart Intramarkt volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Intramarkt moeten worden gemaakt.

11           Beveiliging
Intramarkt spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Intramarkt legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Intramarkt is niet verantwoordelijk voor schade dat kan voorkomen uit internetfraude, zoals het stelen van persoonlijke gegevens.

Deze voorwaarden zijn op alle diensten van Intramarkt van toepassing onverminderd de wettelijke bepaling die van kracht zijn.


Notice: Undefined index: query in /home/rajiv/domains/intramarkt.nl/public_html/includes/classes/class_cms.php on line 118